Lippukunnan säännöt

Partiolippukunta Kolkankävijät ry, säännöt 24.2.2009

 

1§ Nimi, kotipaikka ja kieli

Kolkankävijät ry, jota näissä säännöissä myöhemmin kutsutaan lippukunnaksi, on nimenä aatteellisella yhdistyksellä, jonka kotipaikka on Masku ja jonka kielenä on suomi. Lippukunta toimii myös Naantalissa.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Lippukunnan tarkoituksena on edistää partiolaisten myönteistä kokonaiskehitystä. Se pyrkii kasvattamaan terveitä, sosiaalisen vastuunsa tuntevia yksilöitä. Tähän sisältyy myös yksilöiden valmiuksien kehittäminen siten, että he pystyvät luovasti toimimaan yhteiskunnassa.

Lippukunta pyrkii toteuttamaan tarkoitustaan partiokasvatuksen muodoin, joihin kuuluvat kansainvälinen, kulttuuri-, raittius-, uskonnollinen ja yhteiskunnallinen kasvatus ja joita toteutetaan johtajakoulutuksen, kokousten, kurssien, leirien ja retkien avulla.

Lippukunnan harjoittamassa uskonnollisessa kasvatuksessa noudatetaan evankelis- luterilaisen kirkon tunnustusta. Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta. Toiminnan tuotto käytetään oman lippukunnan toiminnan tukemiseen.

3§ Jäsenet

Lippukunnan jäseneksi voidaan holhoojan suostumuksella hyväksyä sen vuoden syystoimintakauden alusta, jona täyttää 7 vuotta. Jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen, joka haluaa osallistua lippukunnan toimintaan sekä suorittaa varsinaisen kokouksen vahvistaman jäsenmaksun.

Lippukunnan varsinaisia eli A-jäseniä ovat kaikki 15 vuotta täyttäneet jäsenet. Lippukunnan muut jäsenet ovat B-jäseniä. Lippukunnan kokouksissa on kaikilla jäsenillä puheoikeus, mutta ainoastaan A-jäsenillä on äänioikeus.

4§ Jäsenmaksut

Lippukunnan jäsenet suorittavat lippukunnan varsinaisen kokouksen vahvistaman jäsenmaksun.

5§ Hallinto

Lippukunnan hallituksen valitsee lippukunnan varsinainen kokous. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan lippukunnanjohtajaksi, lisäksi viisi muuta jäsentä. Hallituksen jäsenten on oltava 18 vuotta täyttäneitä. Lippukunnanjohtaja ja muut hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin sekä tarvittaessa keskuudestaan tai ulkopuolisista lippukunnan jäsenistä rahastonhoitajan ja muut virkailijat. Muut hallituksen jäsenet vastaavat osaltaan hallituksen päätöksen mukaisesti lippukunnan ikäkausitoiminnasta sudenpentuikäkauden ikäkausivastaavana, seikkailija- ja tarpojaikäkausien ikäkausivastaavana sekä samoaja- ja vaeltajaikäkausien ikäkausivastaavana. Lisäksi hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, jota kutsutaan lippukunnan varajohtajaksi. Kaikki edellä mainitut valinnat tehdään kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallitus on päätösvaltainen, mikäli vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä puheenjohtaja mukaan luettuna. Estyneenä hallituksen jäsen voi valtuuttaa ulkopuolisen lippukunnan jäsenen edustamaan omaa ikäkausitoimintaansa. Ulkopuolinen edustaja on äänivallaton eikä hänen tarvitse olla 18 vuotta täyttänyt.

Hallituksen valvonnan alaisena toimii johtajaneuvosto. Johtajaneuvoston jäseniä ovat kaikki lippukunnan erilaisissa johtotehtävissä- sekä toimivat A-jäsenet. Johtajaneuvosto kokoontuu erikseen kutsumatta joka toinen kuukausi pois lukien kesä-, heinä ja elokuu. Johtajaneuvosto on toiminnanosalta päätösvaltainen ja se voi tehdä lippukunnan hallitukselle esityksiä. Lippukunnan hallitus on velvollinen huomioimaan johtajaneuvoston kannan päätöksiä tehdessään.

6§ Taustayhteisö ja vanhempainneuvosto

Lippukunnan taustayhteisönä on Maskun seurakunta. Taustayhteisö, joka ei ole lippukunnan elin, tukee lippukunnan toimintaa yhteistoiminnassa sen kanssa ja lippukunta pyrkii puolestaan toiminnassaan noudattamaan taustayhteisön periaatteita näiden sääntöjen 2§ puitteissa.

Lippukunnan vanhempainneuvosto muodostuu jäsenten vanhemmista sekä lippukunnan toimintaa tukevista henkilöistä ja sen tarkoituksen on pyrkiä tukemaan lippukuntaa yhteistoiminnassa sen kanssa. Vanhempainneuvosto ei ole lippukunnan elin.

7§ Lippukunnanjohtajan tehtävät

Lippukunnanjohtajan tehtävänä on yhdessä lippukunnan hallituksen kanssa

 1. johtaa lippukunnan toimintaa lippukunnan hallituksen ja kokousten päätösten sekä sääntöjen ja partiotoiminnasta annettujen yleisten määräysten ja ohjeiden mukaisesti.
 2. kutsua hallitus koolle ja johtaa asioiden käsittelyä sen kokouksissa

8§ Lippukunnan hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on

 1. edustaa lippukuntaa
 2. suunnitella, johtaa ja valvoa lippukunnan toimintaa lippukunnan kokousten, sääntöjen ja lain antamien ohjeiden mukaisesti sekä vastata lippukunnan talouden ja omaisuuden hoidosta
 3. pitää jäsenluetteloa ja ratkaista jäseneksi liittymiskysymykset
 4. huolehtia lippukunnan kokousten koollekutsumisesta
 5. valmistella toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä muut lippukunnan kokoukselle esitettävät asiat
 6. toimeenpanna osaltaan lippukunnan kokouksen päätökset
 7. valita edustajat lippukunnan ulkopuolisiin kokouksiin tarpeen vaatiessa

9§ Nimen merkitseminen

Lippukunnan nimen kirjoittaa lippukunnanjohtaja, lippukunnan varajohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

10§ Toiminta- ja tilikausi

Lippukunnan toiminta- ja tilikautena on kalenterivuosi.

11§ Talous

Tilit on jätettävä tilintarkastajille tammikuun 31. päivään mennessä. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa hallitukselle 15. päivään helmikuuta mennessä. Lippukunta voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja

12§ Lippukunnan varsinainen kokous

Lippukunnan helmi- maaliskuussa pidettävän varsinaisen kokouksen tehtävänä on

 1. päättää lippukunnan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä niiden ja tilintarkastajien lausunnon perusteella tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.
 2. vahvistaa toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle toimintakaudelle
 3. toimittaa tarvittaessa lippukunnanjohtajan vaali
 4. toimittaa hallituksen muiden jäsenten vaali joka toinen vuosi
 5. vahvistaa toimintakauden jäsenmaksut
 6. valita kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä tarkastamaan lippukunnan toimintakauden tilejä ja hallintoa
 7. käsitellä muut mahdolliset asiat

13§ Ylimääräiset kokoukset

Lippukunnan ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, mikäli vähintään yksi kymmenesosa (1/10) lippukunnan jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti ilmoittamaansa asiaa varten pyytää tai mikäli hallitus pitää sitä tarpeellisena.

14§ Kokouskutsut

Lippukunnan kokousten kokouskutsu on vähintään viikkoa ennen kokousta ilmoitettava paikallisessa lehdessä tai lähetettävä kirjallisesti jäsenille.

15§ Sääntöjen muuttaminen

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa lippukunnan kokouksessa, jos muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja jos muutosta kannattaa vähintään 3/4 annetuista äänistä.

16§ Lippukunnan purkaminen

Päätös lippukunnan purkamisesta voidaan tehdä lippukunnan kokouksessa, kun purkamisesta on mainittu kokouskutsussa ja vähintään 3/4 annetuista äänistä kannattaa päätöstä. Lippukunnan purkautuessa luovutetaan sen varat taustayhteisön nuorisotyön käyttöön.